1. Úhrada nákladov za odoslanie

Za odoslanie tovaru musí kupujúci uhradiť paušálnu sumu prepravných nákladov vo výške 5,80 € (6,80 € v prípade DHL) v Nemecku a 7,60 € v Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Holandsku a na Slovensku. V ostatných prípadoch platia informácie v cenníku alebo v internetovom obchode.

2. Výhrada vlastníckeho práva Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

3. Doručenie

Čiastočné dodávky sú povolené, pokiaľ sú pre kupujúceho primerané.

4. Reklamácia vád

Platia právne predpisy.

5. Platobné podmienky

Kúpnu cenu je možné zaplatiť prostredníctvom Apple Pay, kreditnou kartou, okamžitým prevodom, prostredníctvom PayPal, bankovým prevodom (platba vopred), inkasom Sepa, nákupom na faktúru, prostredníctvom platobného systému Ideal (NL) a Przelewy24 (PL). Reico si vyhradzuje právo vylúčiť jednotlivé spôsoby platby a odkazovať na ostatné spôsoby platby. V prípade vád nemá kupujúci nárok na zádržné právo, ak to nie je v primeranom pomere k vadám a predpokladaným nákladom na následné plnenie (najmä odstránenie vád). V prípade upomienky bude účtovaný administratívny poplatok 5,00 € za jednu upomienku.

6. Vyúčtovanie

Kupujúci si môže započítať len pohľadávky, ktoré sú nesporné alebo právoplatne preukázané.

7. Iné

Platí právny poriadok Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj v prípade objednávky zo zahraničia alebo dodávky do zahraničia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, vám vrátime náklady na doručenie, ktoré ste zaplatili. Znášate len náklady na spätné zaslanie tovaru, ktorý ste si objednali a my sme vám ho dodali bez nedostatkov.

Ak by bolo niektoré z vyššie uvedených ustanovení neúčinné alebo neplatné, nahradí sa zákonným ustanovením, ktoré sa najviac približuje ekonomickému účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Platnosť zvyšných ustanovení tým zostáva nedotknutá. To isté platí pre právne medzery.