1. Úhrada nákladov pri zasielaní

Kupujúci znáša za zaslanie tovaru paušálne prepravné náklady vo výške € 5,00 v Nemecku, resp. € 6,80 v Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Holandsku a na Slovensku. Vo zvyšku platia údaje v cenníku alebo v onlineshope.

2. Výhrada vlastníctva

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.

3. Dodávka

Čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ sú v súvislosti s danýmkupujúcim možné.

4. Nároky z chýb

Platia zákonné ustanovenia.

5. Platobné podmienky

Úhrada kúpnej ceny je v plnom rozsahu splatná po dodávke. V prípade výskytu chýb neprináleží kupujúcemu právo na zadržanie, pokiaľ toto nie je v primeranom pomere k chybám a predbežným nákladom dodatočného plnenia (najmä odstránenia chýb). V prípade upomienky bude splatný manipulačný poplatok vo výške € 5,00 za každý upomínací list.

6. Vyrovnanie

Kupujúci môže vykonať vyrovnanie len s takými pohľadávkami, ktoré sú nesporné alebo právoplatne určené.

7. Iné

Platí právo Spolkovej republiky Nemecko. Platí to aj v prípade objednávky zo zahraničia alebo dodávky do zahraničia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám vrátime uhradené poplatky za dopravu. Budete znášať len náklady na spiatočnú prepravu objednaného a nami bez závad dodaného tovaru.

Ak by sa nejaké z vyššie uvedených ustanovení stalo neúčinným alebo neplatným, nastúpi na jeho miesto taká zákonná úprava, ktorá sa najviac približuje hospodárskemu účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Účinnosť ustanovení vo zvyšku zostáva nedotknutá. V zodpovedajúcom zmysle toto platí pre medzeru v úprave.

Naša webová stránka používa cookie, aby sme mohli poskytovať optimálne služby. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookie. Ďalšie informácie