1. Kosten voor verzending

De koper moet € 5,80 verzendkosten (€ 6,80 met DHL) in Duitsland of € 7,60 in Oostenrijk, Italië, Polen, Nederland en Slowakije betalen voor de verzending van de goederen. Voor het overige is de informatie op de prijslijst of in de online shop van toepassing.

2. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat ze volledig zijn betaald.

3. Levering

Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan ​​zolang dit redelijk is voor de koper.

4. Claims voor gebreken

Er zijn wettelijke voorschriften van toepassing.

5. Betalingsvoorwaarden

De aankoopprijs is volledig verschuldigd na levering. Bij aanwezigheid van gebreken heeft de koper geen retentierecht, tenzij dit in redelijke verhouding staat tot de gebreken en de te verwachten kosten van nakoming (in het bijzonder het verhelpen van gebreken). Bij een aanmaning zijn administratiekosten van € 5,00 per herinnering verschuldigd.

6. Compensatie

De koper kan alleen vorderingen verrekenen die onomstreden zijn of wettelijk zijn vastgesteld.

7. Andere

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor een bestelling uit het buitenland of levering in het buitenland.

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, vergoeden wij u de bezorgkosten die u heeft betaald. U draagt ​​alleen de kosten van uw retourzending van door ons bestelde en geleverde goederen zonder gebreken.

Mocht een van de bovenstaande bepalingen ondoelmatig of nietig zijn, dan komt de wettelijke regeling die het economische doel van de ondoelmatige of nietige bepaling het dichtst benadert, in de plaats. De effectiviteit van de overige bepalingen blijft onaangetast. Hetzelfde geldt voor een lacune in de regelgeving.