Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen,

  • In het geval van individuele bestellingen, vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
  • In het geval van abonnementsopdrachten (doorlopende leveringsovereenkomst voor een bepaalde periode) vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de eerste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren,

Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstrasse 3
D-86869 Oberostendorf
Tel. + 49 (0) 8344-9210-0
E-mail: info@reico-vital.de
Fax: +49 (0) 8344-9210-29,

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Het voorbeeldformulier voor herroeping vind je hier!

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan Reico terug te zenden of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Aanvullende mededeling:

Het koopcontract wordt pas als gesloten beschouwd als wij uw bestelling bevestigen of de goederen bij u afleveren.