Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.


Výpovedná lehota je štrnásť dní,

  • pri jednotlivých objednávkach odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.
  • v prípade doručovacej služby (nepretržité zásobovanie na dobu určitú) odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete / prevezme prvý tovar.

Če želite uveljaviti pravico do odstopa, nas morate obvestiti

Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstr. 3
D - 86869 Oberostendorf
Tel. +49 (0) 8344-9210-0

E-Mail: info@reico-vital.de

Fax: +49 (0) 8344-9210-29,

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak odošlete oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Tu nájdete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy!

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám uhradiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný druh doručenia, ako je nami ponúkané najlacnejšie štandardné doručenie), bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Pri tomto vrátení použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; za žiadnych okolností vám za toto vrátenie peňazí nebudú účtované poplatky.

Tovar musíte v každom prípade vrátiť alebo odovzdať spoločnosti Reico bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Priame náklady na spätné zaslanie tovaru znášate vy.

Dodatočná poznámka:

Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až po potvrdení objednávky alebo doručením tovaru.